Pomoc z zakładu Ubezpieczeń Społecznych


Jeżeli osoba pracuje zawodowo, a musi sprawować opiekę nad najbliższym członkiem rodziny, ma prawo do zasiłku opiekuńczego. Za najbliższego członka rodziny uważa się: małżonka, rodziców, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku ponad 14 lat - pod warunkiem, że pozostają oni z osobą sprawującą opiekę we wspólnym gospodarstwie domowym.Uwaga:

Zasiłek opiekuńczy przysługuje pod warunkiem, że nie ma innych członków rodziny mogących zapewnić opiekę.

Taki zasiłek przysługuje jedynie przez 14 dni w jednym roku kalendarzowym.

W czasie sprawowania opieki nie można pobierać innych wynagrodzeń.Zasiłek opiekuńczy przysługuje wszystkim osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie, tj.:

pracownikom,

członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,

osobom wykonującym pracę nakładczą,

osobom wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osobom z nimi współpracującym, w tym osobom świadczącym pracę na podstawie umowy uaktywniającej określonej przepisami ustawy z 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (Dz.U. Nr 45, poz. 235 ze zm.),

osobom prowadzącym pozarolniczą działalność oraz osobom z nimi współpracującym,

osobom wykonującym odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,

osobom odbywającym służbę zastępczą,

duchownym.Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje:

za okresy, w których ubezpieczony zachowuje prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych,

w okresie urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego,

w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem przypadków, w których prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,

za okres objęty zaświadczeniem lekarskim, w przypadku wykonywania w czasie zwolnienia lekarskiego pracy zarobkowej albo wykorzystywania zwolnienia lekarskiego od pracy niezgodnie z celem tego zwolnienia, co zostało stwierdzone w trakcie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy przeprowadzanej przez płatnika zasiłku.Zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 80% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku. Podstawę wymiaru zasiłku dla pracowników stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy albo z faktycznego okresu zatrudnienia za pełne kalendarzowe miesiące, jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem tego okresu.Podstawowym dokumentem stanowiącym podstawę do wypłaty zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub chorym członkiem rodziny jest zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu ZUS ZLA.

Do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty z tytułu wypadku przy pracy albo przy wykonywaniu innej działalności niż zatrudnienie, renty z tytułu wypadku w drodze do pracy lub z pracy, renty z tytułu choroby zawodowej, renty szkoleniowej, renty rodzinnej - przysługują następujące dodatki i świadczenia pieniężne:Dodatek pielęgnacyjny:

Dodatek przyznawany jest osobie, która została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat życia - na podstawie art. 75 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.).

Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest - na wniosek zainteresowanego - na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS (komisji lekarskiej ZUS), ustalającego całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.Uwaga: Dla osoby, która ukończyła 75 lat życia, dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest przez organ rentowy z urzędu.

W chwili obecnej dodatek pielęgnacyjny wynosi 206,76 zł zaś dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji 310,14 zł.Uwaga: Dodatek nie przysługuje osobom pobierającym z gminy zasiłek pielęgnacyjny.Dodatek kombatancki oraz dodatek kompensacyjny:

Dodatek kombatancki w kwocie 206,76 zł miesięcznie przysługuje osobom, które zgodnie z przepisami ustawy kombatanckiej brały udział w wojnach, działaniach zbrojnych i powstaniach narodowych, wchodząc w skład formacji wojskowych lub organizacji walczących o suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Takie osoby muszą jednak pobierać emeryturę lub rentę. Aby otrzymać pieniądze, trzeba mieć stosowne zaświadczenie wydawane przez Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Trzeba też złożyć w oddziale ZUS wniosek.Dodatek kompensacyjny - w wysokości 31,01 zł miesięcznie. Również otrzymują go kombatanci i ofiary represji, którzy są emerytami lub rencistami. Dodatek kompensacyjny może być przyznany także wdowom lub wdowcom - emerytom i rencistom pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych - na podstawie zaświadczenia Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, potwierdzającego uprawnienia jako członka rodziny.Ryczałt energetyczny

To kolejna pomoc z ZUS dla kombatantów, osób represjonowanych, żołnierzy przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, a także wdów lub wdowców po osobach uprawnionych. Ryczałt w wysokości 50% taryfowych opłat za korzystanie z energii elektrycznej, gazowej i cieplnej na cele domowe wynosi obecnie 165,71 zł.Dodatek za tajne nauczanie

Dodatek przyznawany jest nauczycielom, którzy w czasie okupacji prowadzili tajne nauczanie albo przed 1 września 1939 r. nauczali w języku polskim w szkołach polskich na terenie III Rzeszy oraz Wolnego Miasta Gdańska. Dodatek wynosi 206,76 zł.

Uwaga: Osobie uprawnionej jednocześnie do dodatku kombatanckiego i dodatku z tytułu tajnego nauczania przysługuje tylko jedno z tych świadczeń.Świadczenie pieniężne dla osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR.Wynosi maksymalnie 206,76 zł. Przysługuje za każdy pełny miesiąc pracy przymusowej, łącznie nie więcej jednak niż za 20 miesięcy. W przypadku wywiezienia wymagany jest co najmniej sześciomiesięczny okres.

Uwaga: Świadczenie nie należy się osobom mającym dodatek kombatancki oraz dodatek za tajne nauczanie.

O pieniądze mogą starać się ci, którzy mają stosowną decyzję kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.Więcej informacji: na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych www.zus.pl oraz telefonicznie:801 400 987* - numer przeznaczony do obsługi połączeń z krajowych telefonów stacjonarnych
22 560 16 00* - numer przeznaczony do obsługi połączeń z telefonów komórkowych oraz stacjonarnych krajowych i zagranicznych.Konsultanci są dostępni w dni robocze pon. - pt.: godz. 7.00 - 18.00.Jak możemy pomóc?


Skontaktuj się z nami:

GDAŃSK 501 161 126; 514 616 961