Care Services "SERAFIN"

USŁUGI

Zakres pracy opiekunów

Zakres pracy opiekunki uzależniony jest od stanu zdrowia podopiecznego oraz jego sytuacji rodzinnej.

W trakcie codziennego kontaktu z podopiecznym opiekunka dba o jego stan zdrowia i zaspokojenie podstawowych potrzeb bio i psycho – społecznych.

Opiekunka zobowiązana jest do wykonywania w miejscu zamieszkania podopiecznego

następujących czynności:

1) opiekuńczych i pielęgnacyjnych,

2) gospodarczych,

3) innych, zleconych przez przełożonego.

1. Do czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych należy w szczególności:

a) mycie lub pomoc w myciu podopiecznego,

b) balsamowanie, czesanie, ubieranie podopiecznego,

c) pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,

d) układanie chorego w łóżku,

e) zmiana bielizny osobistej i pościelowej,

f) zapobieganiu powstawania odparzeń i odleżyn,

g) inne czynności pielęgnacyjne zlecone przez lekarza.

2. Do czynności gospodarczych należy w szczególności:

a) zakup podstawowych artykułów spożywczych i przemysłowych potrzebnych w

gospodarstwie domowym za pieniądze podopiecznego i dostarczenie ich do domu

podopiecznego,

b) przygotowanie posiłków z uwzględnieniem diety,

c) pomoc przy spożywaniu posiłków, o ile stan zdrowia wymaga takiej czynności,

d) utrzymywanie w czystości otoczenia podopiecznego, w części używanej przez niego,

e) palenie w piecu, przynoszenie opału, wody (jeżeli jest taka konieczność),

f) opłacanie podopiecznemu świadczeń oraz pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

g) podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań,

h) organizowanie i podtrzymywanie kontaktów sąsiedzkich,

i) organizowanie spacerów,

j) czytanie podopiecznemu,

k) zamawianie wizyt lekarskich w przypadkach nagłych ,

l) realizowanie recept i jeśli lek jest zlecony do podania choremu wg zaleceń lekarza,

m) wykonanie innych czynności zleconych przez pracodawcę.

3. Inne czynności:

a) prowadzenie dokumentacji związanej z usługą opiekuńczą,

b) samokształcenie,

c) poddawanie się okresowym badaniom lekarskim.

d) przestrzeganie obowiązujących zasad organizacji i dyscypliny pracy, a w

szczególności art. 100 Kodeksu Pracy.

e) opiekunka zobowiązana jest do zastępstw w razie nieobecności drugiej opiekunki .

f) opiekunka zobowiązana jest do przestrzegania tajemnicy zawodowej.

Zakres pracy opiekunów